• Eclat 137005 Hobo Medium
 • St Barth 131006 Bucket
 • City Urban 137007 Shoulder
 • City Urban 133009 Shopper
 • City Urban 131008 Business
 • Meridian 133014 Shopper
 • Travel 133006 Shopper
 • Travel 143002 24 Hours
 • Travel 131010 Business
 • Travel 149003 Messanger

 • Eclat 137006 Hobo Small
 • Eclat 133006 Shopper
 • Eclat 137005 Hobo Medium
 • Musette 133010 Shopper
 • Business 131010 Shopper
 • City Urban 133009 Shopper
 • City Urban 131018 Business
 • City Urban 137007 Shoulder
 • Antoniette 131012 Medium
 • Antoniette 131012 Medium
 • Antoniette 131011 Small
 • Antoniette 131011 Small

 • Eclat 133006 Shopper
 • Eclat 137005 Hobo Medium
 • Downtown 132009 Shoulder
 • Accordeon 137018 Hand Bag
 • Accordeon 137019 Shoulder Bag
 • Downtown 137010 Shoulder Bag
 • Chain 137015 Top Medium
 • Meridian 131014 Small Bag
 • Meridian 138013 Bauletto

 • Eclat 137005 Hobo Medium
 • Eclat 133006 Shopper
 • Eclat 132008 Shoulder Small
 • Supreme 137004 Hobo
 • Supreme 132002 Shoulder
 • Supreme 136003 Clutch
 • Meridian 133014 Shopper
 • Meridian 131014 Small Bag
 • Meridian 138013 Bauletto
 • Meridian 137012 Shoulder Bag
 • Piuma 139001 Drawstring
 • Piuma 134023 Sac Large
 • Piuma 134024 Sac Small
 • Downtown 137010 Shoulder
 • Downtown 132009 Shoulder
 • Uptown 133015 Shopper
 • Uptown 132016 Shoulder

 • Eclat 133003 Shopper
 • Eclat 134002 Hobo Medium
 • Easy 133025 Shopper Large
 • City Urban 131015 Shopper
 • City Urban 134016 Shoulder Bag
 • Promenade 135017 Bauletto
 • Eclat 134006 Hobo Medium
 • Eclat 133007 Shopper
 • Eclat 134009 Hobo Large
 • Piuma 134023 Sac Large
 • Piuma 134024 Sac Small
 • Sherwood 132021 Large
 • Sherwood 132022 Small
 • Meridian 131013 Large
 • Meridian 131014 Small
 • Baloon 136028 Drawstrings
 • Nodo 122004
 • Nodo 122003
 • Double Mignon 121002

 • Eclat 137005 Hobo Medium
 • Eclat 137006 Shopper
 • Eclat 132008 Bauletto
 • Eclat 137004 Hobo Medium
 • Promenade 132002 Sac Medium
 • Promenade 132002 Sac Medium
 • Promenade 132002 Sac Medium
 • Promenade 132002 Sac Medium
 • Meridian 138013 Bauletto
 • Working Girl 137012 Shoulder Bag
 • Piuma 139001 Sac Large
 • Piuma 139001 Sac Large